Privacy Statement

NAC museum respecteert en beschermt de privacy van alle leden, alle houders van de persoonlijke NAC museum Clubcard en alle afzonderlijke inschrijvingen op de NAC museum nieuwsbrief. NAC museum spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en NAC museum wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om ute informeren over het beleid van NAC museum met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.